Laman utama Български етимологичен речник. Том III (Крес-Минго)

Български етимологичен речник. Том III (Крес-Минго)

Sukakah Anda buku ini?
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
Unduh buku untuk menilai kualitasnya
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
София: Издателство на Българската Академия на Науките, 1986 — 800 с.Български етимологичен речник е многотомно издание, подготвено от Института за български език при БАН и описващо произхода на думите в българския език. До момента са издадени 7 тома през периода 1971—2011 г. Работи се върху осмия том. С издаването на седмия том покритието на българската лексика става от А до терясвам. В речника се включват всички думи на езика, събрани до днес. Не се вземат чуждиците, които се използват почти изключително от двуезичното българско население, както и твърде специализираната терминология.
Kategori:
Bahasa:
bulgarian
File:
DJVU, 15.09 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
bulgarian0
Pengubahan menjadi sedang diproses
Pengubahan menjadi gagal

Mulailah perjalanan Anda di dunia pengetahuan!